Chủ tịch:

Trần Quốc:                    0290 3822 814 - 0918 051 642

Các Phó Chủ tịch:

Phùng Như Tân:            0290 3540 152 - 0913 759 798

Nguyễn Thị Kim Chi:   0290 3540 152 - 0949 772 369