Địa chỉ: Hội CTĐ Tỉnh Cà Mau. Số 12, phường 2, Lê Lai, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: 0290. 3831252
E.mail: vpchuthapdocamau@gmail.com.vn
Chủ tịch Hội: Trần Quốc
Phó Chủ tịch Hội: Phùng Như Tân; Nguyễn Thị Kim Chi.

Cơ cấu tổ chức Tỉnh Hội:

* Ban Chấp hành Tỉnh Hội : 39 vị.
* Ban Thường vụ: 11 vị.
* Ban Thường trực : 03 vị.

* Tổng số hội viên:  

* Hội viên hoạt động: 15.792
* Số thanh thiếu niên CTĐ: 3.934
* Số người tình nguyện: 2.552
* Hội CTĐ cơ sở: 107
Trong đó :
     - 101 đơn vị xã, phường, thị trấn
     - 06 điểm trường
* Số Chi hội: 946